top of page

Školská rada

Organizace a úloha školské rady

 

Školská rada je ze zákona povinně zřizována jako orgán školy umožňující rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Funkční období členů je 3 roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, na prvním zasedání si zvolí svého předsedu a jednací řád. Předseda pak její zasedání svolává.
 

Školská rada má tyto pravomoci:

 

Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává návrhy na zlepšení hospodaření

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Volby
 

Dne 30. 8. 2022 se konaly volby do školské rady pro zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a pro zástupce pedagogického sboru.

 

Ve volbách byli zvoleni kandidáti:
 

Zástupce pedagogických pracovníků: Dagmar Sláčalová

Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Grzegorz Damski

Za zřizovatele byl dne 30. 8. 2022 členy výboru spolku jmenován: Mgr. David Buzek

 

Dne 31. 8. 2022 proběhly volby předsedy školské rady. Hlasování proběhlo formou veřejné volby.

 

Předsedou školské rady byl zvolen: Mgr. David Buzek

(pro: 3 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0)

Kotva 1
bottom of page